BE BOLD INTERIORS Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.1 Definities
a- Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van BE BOLD INTERIORS.
b- BE BOLD INTERIORS: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden; interieurontwerper en leverancier van meubels, verlichting en accessoires; onder handelsnaam “Bottle Post Media SLU”, gevestigd te La Nucia en geregistreerd in het handelsregister van het Registro Mercantil onder nummer NIF B54938055.
c- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met BE BOLD INTERIORS een Opdracht sluit. d- Opdracht: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en BE BOLD INTERIORS.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Opdrachten die de Opdrachtgever sluit met BE BOLD INTERIORS. BE BOLD INTERIORS behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en uit te breiden.
1.3 Als partijen iets anders zijn overeengekomen dan in deze Algemene Voorwaarden is vermeld en dit over en weer schriftelijk hebben bevestigd, dan geldt de afspraak tussen partijen.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT

2.1 Een Opdracht met BE BOLD INTERIORS komt tot stand wanneer de Opdrachtgever aan BE BOLD INTERIORS schriftelijk dan wel digitaal (per email, sms en/of what’s app) akkoord heeft gegeven op de Opdracht.
2.2 Bij het aangaan van een Opdracht met BE BOLD INTERIORS in welke vorm dan ook, geeft de Opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 3 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1 BE BOLD INTERIORS zal de Opdracht naar naar eigen inzicht en overeenkomstig goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 BE BOLD INTERIORS is de vertrouwenspersoon en raadgever van de Opdrachtgever. Hierbij vertrouwt BE BOLD INTERIORS op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de Opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de Opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat of niet correct is en aanpassingen van de Opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3.3 BE BOLD INTERIORS kan naar eigen inzicht bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden als een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist.
3.4 Voor een optimale uitvoering van de Opdracht is het noodzakelijk dat zowel BE BOLD INTERIORS als de Opdrachtgever de aangegeven planning hanteren.
3.5 De door BE BOLD INTERIORS opgegeven levertijd is niet als fatale termijn te beschouwen. BE BOLD INTERIORS kan de planning tussentijds bijstellen als nodig en zal de Opdrachtgever hierover informeren.

ARTIKEL 4 WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in overleg de Opdracht dienovereenkomstig aanpassen. 4.2 Door wijziging en/of aanvulling van de Opdracht kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht worden beïnvloed. BE BOLD INTERIORS zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal BE BOLD INTERIORS de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten, tenzij dit door de omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
4.4 Meerkosten door wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht van welke aard dan ook, worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
4.5 Indien de Opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. BE BOLD INTERIORS zal de Opdrachtgever hierover informeren.
4.6 De Opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) van BE BOLD INTERIORS voor wijziging van een ontwerp op verzoek van de Opdrachtgever dat reeds is vastgesteld of goedgekeurd.

ARTIKEL 5 PRIJZEN

5.1 Alle genoemde prijzen in de offertes van BE BOLD INTERIORS worden weergegeven in euro’s en zijn exclusief btw en exclusief reiskosten mits anders overeengekomen.
5.2 Alle genoemde prijzen in een offerte van BE BOLD INTERIORS zijn gebaseerd op de tarieven die gelden ten tijde van totstandkoming van de Opdracht. Genoemde tarieven en kortingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten en/of producten.
5.3 BE BOLD INTERIORS behoudt zich het recht voor om tarieven aan te passen.
5.4 Mondeling gemaakte afspraken en bedingen zijn bindend nadat deze schriftelijk of per e-mail door BE BOLD INTERIORS zijn  bevestigd.

ARTIKEL 6 BETALING

6.1 De facturatietermijn staat altijd op de offerte. BE BOLD INTERIORS hanteert een betalingstermijn van 8 dagen in geval van een interieurontwerp.
6.2 In geval van het aankopen van product(en) ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor een aanbetaling van 100% van de aankoopwaarde. BE BOLD INTERIORS hanteert een betalingstermijn van 0 dagen in verband met voorfinanciering en uitlevering.
6.3 BE BOLD INTERIORS hanteert een betalingstermijn van 0 dagen in geval van aankoop van producten.
6.4 De Opdrachtgever is niet gerechtigd om betalingen op te schorten en/of te verrekenen.

ARTIKEL 7 PRODUCT, BESTELLING EN LEVERING

7.1 BE BOLD INTERIORS heeft geen producten op voorraad, omdat alle producten op maat gemaakt of speciaal voor de Opdrachtgever worden ingekocht op basis van de Opdracht of individuele overeenkomst. Producten kunnen daarom niet geretourneerd worden.
7.2 BE BOLD INTERIORS is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste informatie over ontwerpen, foto’s en/of andere informatie op andere websites dan de officiële website van BE BOLD INTERIORS.
7.3 De Opdrachtgever dient de bestelling te checken op inhoud (maten, kleur, materialen, type et cetera). Een bestelling wordt geplaatst na schriftelijk/digitaal akkoord van de Opdrachtgever.
7.4 BE BOLD INTERIORS is bij bestellingen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien er sprake is van overmacht of een andere onvoorziene omstandigheid die niet te wijten is aan BE BOLD INTERIORS.
7.5 Voor sommige producten bestaat de mogelijkheid om deze zelf op te halen. Voor andere leveringen zal BE BOLD INTERIORS het transport en eventuele installatie verzorgen. Levering en montage van producten, en de eventuele bijkomende kosten daarvan, wordt met de Opdrachtgever afgestemd voorafgaand aan de definitieve orderbevestiging.
7.6 BE BOLD INTERIORS verstrekt informatie over de verwachte levertijd onder voorbehoud van eventuele vertragingen bij derden.
7.7 BE BOLD INTERIORS is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten of schade als gevolg van het ontbreken van een voldoende ruime toegang tot de ruimte waarin het product geleverd dient te worden. Transport en montage op een hogere verdieping is vaak mogelijk in overleg met de transporteur, en geschiedt altijd volledig op risico en kosten van de Opdrachtgever.
7.8 Klachten of afwijkingen op producten worden door BE BOLD INTERIORS in behandeling genomen.
7.9 Voor producten geldt de garantie na levering voor de periode vastgesteld door de producent. De garantie komt te vervallen als het product verkeerd wordt gebruikt, verkeerd wordt onderhouden, of als een gebrek aan het product ontstaat door omstandigheden waar BE BOLD INTERIORS niets aan kan doen.

ARTIKEL 8 EIGENDOMSRECHT, GEBRUIK & LICENTIE

8.1 In het kader van de geleverde diensten van BE BOLD INTERIORS blijven alle door BE BOLD INTERIORS aangedragen werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen, foto’s en andere materialen en bestanden en alle intellectueel eigendomsrechten hierop eigendom van BE BOLD INTERIORS, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
8.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van BE BOLD INTERIORS het werk zonder vermelding van naam van BE BOLD INTERIORS openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
8.3 BE BOLD INTERIORS heeft, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, de vrijheid om ontwerpen en/of foto’s te gebruiken voor publiciteit of promotie.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BE BOLD INTERIORS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, aan BE BOLD INTERIORS worden verstrekt. Heeft de Opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is BE BOLD INTERIORS niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.
9.2 BE BOLD INTERIORS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat BE BOLD INTERIORS is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. (Een plattegrond van Idealista / Funda is veelal onvolledig en onjuist.)
9.3 BE BOLD INTERIORS is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
9.4 Aansprakelijkheid van BE BOLD INTERIORS is altijd beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van de Opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
9.5 Mocht BE BOLD INTERIORS tijdens de uitvoering van een Opdracht in een woning schade toebrengen aan het interieur van de Opdrachtgever dan beschikt BE BOLD INTERIORS over een aansprakelijkheidsverzekering voor het dekken van eventuele kosten.

ARTICLE 10 FORCE MAJEURE

10.1 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar BE BOLD INTERIORS geen invloed op heeft of  redelijkerwijs kan hebben.
10.2 Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van BE BOLD INTERIORS opgeschort. Indien de periode langer dan 2  maanden duurt, dan is ieder der partijen bevoegd de Opdracht te beëindigen zonder dat er in dat geval een verplichting tot  schadevergoeding bestaat.
10.3 Indien BE BOLD INTERIORS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is  zij gerechtigd om het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze  factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke Opdracht.

ARTIKEL 11 KLACHTENREGELING

11.1 Klachten dienen bij voorkeur direct en binnen 14 dagen na afronding van de Opdracht, per email kenbaar gemaakt te zijn aan BE BOLD INTERIORS.
11.2 Indien een klacht naar het oordeel van BE BOLD INTERIORS gegrond is, zal BE BOLD INTERIORS de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal BE BOLD INTERIORS kunnen besluiten tot het aanpassen van de factuur tot een lager bedrag of een creditnota sturen.
11.3 Indien de Opdrachtgever een klacht indient buiten de in 11.1 gestelde termijn en door tijdsverloop niet meer kan worden vastgesteld of de klacht gegrond is, bijvoorbeeld of een gebrek al aanwezig was op het moment van levering of dat dit later is ontstaan door een andere oorzaak buiten BE BOLD INTERIORS’s verantwoordelijkheid, dan kan geen herstel of vervanging plaatsvinden.

ARTIKEL 12 OVERIGE BEPALINGEN

12.1 BE BOLD INTERIORS behoudt zich het recht voor om een Opdracht niet in behandeling te nemen.
12.2 BE BOLD INTERIORS behoudt het recht om het resultaat van een Opdracht in de vorm van tekeningen en foto’s op haar website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit. BE BOLD INTERIORS zal hierbij altijd het privacybelang van de Opdrachtgever in acht nemen.
12.3 Op alle rechtsbetrekkingen en Opdrachten waarbij BE BOLD INTERIORS partij is, is uitsluitend Spaans recht van toepassing. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met BE BOLD INTERIORS gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van BE BOLD INTERIORS.
12.4 Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar BE BOLD INTERIORS is gevestigd, dit ter keuze van BE BOLD INTERIORS, kennis van geschillen tussen BE BOLD INTERIORS en Opdrachtgever.